Nuorten osittaiset perhekurssit

Nuorten kurssit on tarkoitettu nuorille, joiden sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että opiskelu- ja toimintakykyä sekä osittain itsenäistä selviytymistä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.
Kohderyhmänä on myös kuntoutujan yksi aikuinen omainen tai läheinen joka osallistuu aktiivisesti kurssijakson suunnitteluun. Kurssin aikana huomioidaan omaisen tai läheisen tarpeet, jotta hän saa voimavaroja omaan jaksamiseensa ja kuntoutujan tukemiseen sekä kuntoutumisen jatkumiseen arjen toiminnoissa. Omainen tai läheinen osallistuu sopeutumisvalmennukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kurssin ohjelman edellyttämällä tavalla.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Lisätietoja kelan kursseista:

Aino Mannismäki
040 5480 956
aino.mannismaki(at)lehopisto.fi

Rehtori
Eija Saarimaa
0400 351 328
eija.saarimaa(at)lehopisto.fi

Tavoite

Sopeutumisvalmennuskursseilla tuetaan terveydenhuollossa kuntoutujan ja omaisten tai läheisten kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista kuntoutujan opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi.

Tämän lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita:

  • nuoren auttaminen toimimaan ryhmässä tasavertaisesti muiden nuorten kanssa
  • mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen
  • omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
  • elämänhallinnan vahvistaminen ja mahdollisimman itsenäisen selviytymisen tukeminen
  • toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle
  • kuntoutujan ja omaisten tai läheisten tiedon lisääminen sairaudesta tai vammasta
  • omaisten ja läheisten tukeminen nuoren kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa.

Kurssijakson yksilölliset tavoitteet perustuvat hoitavan tahon B-lääkärinlausuntoon tai vastaavaan lääketieteelliseen selvitykseen tai kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan (lomake KU 207).

Kurssin toteutus

Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

OHJELMASSA on ikätaso huomioon ottaen arjen hallinta-, itsehoito- ja ihmissuhdetaitojen harjoittelua yhteistoiminnallisia tehtäviä suorittaen, perehtymistä erilaisiin harrastuksiin, kunnon hoitamisen aktivoimista fyysisen kuntoutuksen, ryhmäliikunnan ja erityisratsastuksen avulla.

 

Nuorten osittaiset perhekurssit: