KONTRASTI

Kuntotalon avoterapiapalvelut

Avoterapia

Lue terapiaPALVELUISTA selkokielellä ›

 

 

Opiston terapiaosasto on yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja. Lehtimäen opistolla on voimassa oleva sopimus KELA:n kanssa vaativasta lääkinnällisestä avokuntoutuksesta. Tällä hetkellä tarjoamme seuraavia palveluita:

  • toimintaterapia
  • musiikkiterapia sekä
  • fysioterapia ja sen erityismuotona allasterapia.

Opisto tarjoaa myös neuropsykiatrista valmennusta sekä jalkahoidon palveluita. Ratsastusterapiassa Lehtimäen opisto tekee yhteistyötä kahden ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa.

 

Opistolla työskentelee fysioterapeutti, kaksi toimintaterapeuttia, musiikkiterapeutti, kolme neuropsykiatrista valmentajaa ja jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

 

Toimintaterapia

 

Lehtimäen opistolla on toimintaterapiapalvelusta sopimus KELA:n kanssa. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön.

 

Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää; itsestä huolehtimista, asioimista ja arkielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu. Lapsiasiakkaiden kanssa voidaan harjoitella esimerkiksi hieno- ja karkeamotorisia taitoja, hahmotusta ja toiminnanohjausta sekä aistitiedon käsittelyä.

 

Tavoitteet luodaan jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen, ja niiden toteutumista voidaan arvioida erilaisin arviointimenetelmin. Tärkeää on toiminnan mielekkyys ja merkityksellisyys asiakkaalle.

 

Lehtimäen opistolla on tarjolla KELA:n yksilöterapian lisäksi myös ryhmämuotoista terapiaa. Erityisosaamistamme on lasten- ja nuorten toimintaterapia.

 

Yhteystiedot:

Aino Mannismäki, toimintaterapeutti

Puhelinnumero: 040 548 0956

Sähköpostiosoite: aino.mannismaki@lehopisto.fi 

 

Tanja Hauta-aho, toimintaterapeutti

Puhelinnumero: 0400 380 166

Sähköpostiosoite: tanja.hauta-aho@lehopisto.fi

 

Postiosoite: Opistotie 1, 63500 Lehtimäki

 

 

Fysio- ja allasterapia

 

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.Fysioterapeutit voivat arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja opastaa näiden apuvälineiden käytössä. Lisäksi fysioterapeutit osallistuvat perusoppijakson opiskelijoiden liikuntatuntien opetukseen.Kuntotalon terapiatilat koostuvat yksilöhoitotiloista sekä kuntosalista.
Allasterapiat toteutetaan kuntotalon allastiloissa, joissa on kuntouintiallas, opetusallas ja terapia-allas. Terapia-altaan vesi on yli 30-asteista, ja sinne pääsee suihkupyörätuolilla luiskaa pitkin. Kuntouintialtaaseen on mahdollista siirtyä myös allasnosturilla.

 

Fysio- tai allasterapiaan voi hakeutua KELA:n maksusitoumuksella, terveyskeskusten lähetteillä, vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Nämä avoterapiat ovat yksilöfysioterapioita.

 

Sopeutumisvalmennuskursseilla fysioterapeutit ovat mukana moniammatillisessa kurssitiimissä. 

 

Yhteystiedot:

Puhelin: 0400 505 718, 040 760 8991

Postiosoite: Opistotie 1, 63500 Lehtimäki

Käyntiosoite: Koulutie 3, 63500 Lehtimäki

 

Henkilökunta:

Eero Savela, fysioterapeutti AMK, terapiaosaston lähiesimies

Sähköpostiosoite: eero.savela@lehopisto.fi

 

Kari Piispanen, fysioterapeutti

 

 

 

 

Musiikkiterapia

 

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

 

Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Musiikkiterapia tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kehitystä ja toimintakykyä musiikin keinoin.Musiikkiterapialla voidaan tukea vuorovaikutustaitoja, kehon hahmotusta, oman toiminnan jäsentämistä ja ympäristön hahmottamista sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä. Musiikkiterapia voi parantaa kuntoutujan itseilmaisua, tunne-elämän hallintaa, itsetuntemusta, itseluottamusta ja yleistä elämänhallintaa.