KONTRASTI

Aikuisten opinnot

Opiskelu erityiskansanopiston aikuisille suunnatuilla opintolinjoilla

Lue AIKUISTEN OPINNOISTA selkokielellä ›

 

 

 

Jätä hakemus opintolinjalle ›

 

Aikuisopintolinjan opiskelijat pelaamassa pelejä ulkona.

Aikuisopintolinja

 

Aikuisopintolinja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville aikuisille, joiden kouluajoista ja opinnoista on kulunut aikaa tai opiskelupaikkaa ei ole vielä löytynyt. Opintojen aikana opiskelija saa arvion fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystään sekä ohjausta hyvinvointinsa ylläpitoon. Opiskelija saa tietoa tämän päivän tietotekniikan soveltamisesta. Aikuisopiskelijaa autetaan löytämään uusia harrastuksia ja vertaistukea.

 

Aikuisopintolinjan kesto on yksilöllinen, muutamasta kuukaudesta lukuvuoteen ja jokaiselle tehdään oma opiskelusuunnitelma.

 

"Aikuisopintolinja ei suinkaan ole perinteistä opiskelemista. Meillä on mahdollisuus opiskella haluamiamme aineita eli voimme vaikuttaa omiin lukujärjestyksiimme ja tällä tavoin saada mahdollisimman paljon eväitä omaan arkeen. Saamme käyttöömme henkilökohtaisen tablettitietokoneen opintojen ajaksi. Aika monella meillä on oma laite, jonka käyttöä harjoittelemme. Oman arjen kannalta tärkeitä asioita on ollut kotitalous, asumisvalmennus ja asiointi.


Olemme opiskelleet myös äidinkieltä ja matematiikkaa, mutta nekin ovat arkeen liittyviä. Matikantunnilla olemme esimerkiksi harjoitelleet rahankäyttöä ja suorittaneet hintavertailua. Lisäksi meillä on ollut mahdollisuus osallistua mm. musiikin tunneille, tekniseen työhön ja erilaisiin vapaa-ajan kerhoihin ja –toimintoihin.

 

Meillä aikuisopiskelijoilla on lisäksi aivan omia projekteja. Meillä on ollut valokuvausprojekti, joka liittyi vanhaan aikaan. Yhtenä lukuvuonna kävimme Soinissa tutustumassa Wanhan ajan päivien miljööseen. Meillä on ollut myös taide- ja Suomi 100 -projektit, virtuaalimatkailuun sekä kasveihin liittyvät projektit. Lukuvuonna 2020-2021 teimme opistolle oman lautapelin juhlavuoden kunniaksi. Olemme olleet myös pari kertaa järjestämässä kevätkonserttia, jossa esiintyjänä oli Helmenkalastajat. Näistä vuosittain vaihtuvista projekteista opimme valtavasti uusia asioita. Kuluvana lukuvuonna 2020-2021 teemme opistolle omaa lautapeliä juhlavuoden kunniaksi.

 

Teemme myös muutamia retkiä ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin lukuvuosittain — olemme käyneet mm. keilaamassa Alajärvellä ja Kuortaneella sekä teatterissa Seinäjoella. Käyntiä Tuuriin ja Keskiselle odotamme aina innolla. Ehkäpä käymme Seinäjoelle IdeaParkissakin.

 

Lataa aikuisopintolinjan opetussuunnitelma ›

Opinnoissa painotetaan

 • asumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja
 • osallistumista työ- ja harrastustoimintaan
 • itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia
 • aktiivista osallisuutta sekä omassa lähiyhteisössä että yhteiskunnan jäsenenä.

 

Opintolinjaan liittyviä opinnot ovat muun muassa

 1. arjen hallintataitojen opinnot: oman arjen rutiinien sisäistäminen, työn, opiskelun, kodintöiden, vapaa-ajan ja levon rytmittäminen, terveellinen ruokavalio ja ruokarytmi, ruuan valmistus, puhtaus ja viihtyisyys, asiointi ja rahan käyttö.
 2. tiedollisten valmiuksien opinnot: arjessa tarvittava äidinkieli ja matematiikka sekä tietoyhteiskuntataidot
 3. hyvinvoinnin opinnot: itsetuntemuksen lisääntyminen, omien vahvuuksien ja kehitettävien alueiden tunnistaminen, vuorovaikutustaitojen vahvistuminen ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Hyvinvoinnin opinnoissa painottuvat itsehoito, elämänsisältöä rikastuttavat harrastukset ja aktiivisen osallisuuden harjoittelu.

 

 

 

Työelämäopintolinjan opiskelijat työnteossa.

Työelämäopintolinja TEO

 

Opintolinja on tarkoitettu sinulle, joka

 • olet valmistunut erityisammattikoulusta, mutta et vielä ole löytänyt paikkaasi työelämässä ja haluaisit työkemusta tai
 • olet nyt aikuisena havahtunut siihen, että haluaisit päästä kokeilemaan työelämää laajemminkin kuin kotikuntasi työ- ja päivätoiminnassa

Tavoitteena on

 • osallistua työelämään ja saada kokemuksia/elämyksiä työstä
 • kartuttaa työelämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia – esim. konkreettinen suoriutuminen työtehtävästä, työn suunnittelu, työn laatu, ajankäyttö, työturvallisuus ja vuorovaikutus työyhteisön ja asiakkaiden kanssa
 • vahvistaa elämänhallintataitoja kuten esim. työn merkitys fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääjänä sekä
 • kartoittaa oman kotipaikkakunnan työmahdollisuuksia.

 

Lataa työelämäopintolinjan opetussuunnitelma ›

 

Järvi-Pohjanmaan alueella (Alajärvi, Lehtimäki, Soini) työelämän yhteistyökumppaneita on mm. Kohiwood Oy, EJ-Tarhat Oy, S-market Soini, S-market Lehtimäki, Järviseudun ammatti-instituutti JAMI sekä Lehtimäen opiston omat yksiköt mm. kiinteistö, keittiö ja ratsastuskoulu.

 

Työpaikoilla on mukana opiston ohjaaja ja työtehtävät suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä työnantajan kanssa.

 

Opiskelija saa käyttöönsä IPadin, jonka avulla pidetään päiväkirjaa ja kuvataan kokemuksia tekstinä, videona ja kuvina.

 

Työelämäjakson hyväksytystä suorituksesta saa TEO-passin, johon kirjataan mm. työpaikka, työtehtävät, ja työn kesto, sekä todistuksen muista suoritetuista opinnoista.

 

Seuraava työelämäopintolinja alkaa 4.8.2024 ja päättyy 13.6.2025. Lukuvuosi kestää 40 opintoviikkoa. Linjalle on mahdollisuus osallistua lukuvuoden aikana myös muuna ajankohtana.

 

Lukuvuoden 2024-2025 opiskelukustannukset ovat 90 € /vko sisältäen ruuat ja asumisen opistolla.

 

Yhteystiedot:

Rehtori Eija Saarimaa 040 0351 328

tai apulaisrehtori Virpi Lahti 040 0384 093

 

 

OpintoseteliJAKSOT

Lue opintoseteliopinnoista selkokielellä

 

Opetushallitus myöntää vuosittain vapaan sivistystyön lain mukaisiin opintoihin valtion tulo- ja menoarvioissa osoitetun määrän opintosetelejä. Opintosetelien ideana on, että oppilaitoksilla on mahdollisuus kohtuullistaa opiskelijalta perittäviä maksuja muun muassa maahanmuuttajilta, työttömiltä, eläkeläisiltä ja erityisryhmiltä.

 

Lehtimäen opisto ohjaa opintosetelejä sellaisille vammaisille henkilöille, joiden osallistuminen opiskeluun ei taloudellisesti olisi mahdollista ilman lisätukea.

 

Opintoseteleillä katetaan opintomaksu, opiskelija itse maksaa asumis- ja ruokailumaksut.

Opintojen tavoitteena on elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan tukea erityisoppijaa elämän nivelvaiheissa, luoda mahdollisuuksia tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämänkaaren ajan.

 

Oppimissisällöt räätälöidään kunkin henkilön ajankohtaisten tarpeiden mukaan käyttäen hyväksi tarjolla olevia opiskeluaineita, moniammatillisen henkilökunnan asiantuntemusta ja sisäoppilaitoksen sosiaalipedagogisia mahdollisuuksia.

 

Hae opintosetelijaksoille ›

 

 

Opintosetelijaksot syksyllä 2024

Jakso 5.8.-11.10.2024

Jakso 21.10.-20.12.2024

 

Opintosetelijaksot keväällä 2025

Jakso 7.1.-21.3.2025

Jakso 24.3.-6.6.2025

 

Jakso voi ajoittua myös yksilöllisesti, kestoltaan vähintään 8 viikkoa.

Opiskelija maksaa itse asumis- ja ruokailukuluja 70 euroa /viikko. Jaksolla voi opiskella tietoyhteiskuntataitoja, kädentaitoja, kotitaloutta ja muita opiston opinto-ohjelmaan kuuluvia aineita sekä suorittaa Tikas-opintoja ja osaamiskortteja. Sama henkilö voi osallistua opintosetelijaksoille kerran kolmessa vuodessa.

 

Kullekin opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa keskitytään sen hetkisiin ajankohtaisiin opiskeltaviin asioihin.

 

Lataa opintoseteliopintojen opetussuunnitelma ›

 

Kysy lisää opintosetelijaksoista:

 

Opiskelijahuoltaja
Jarmo Heikkilä
0400 364 963
jarmo.heikkila@lehopisto.fi

 

Kurssikoordinaattori
Sami Leppäkangas
0400 365 375
sami.leppakangas@lehopisto.fi

 

 

 

Asumisvalmennus

 

Asumisvalmennus mahdollistaa turvallisen ympäristön elämänhallinnan harjoitteluun itsenäistyville vaikeavammaisille henkilöille, vastavammautuneille sekä kaikille erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville. Lehtimäen erityiskansanopiston 20-paikkaisessa asumisvalmennusyksikkö Asvassa järjestetään asumiseen ja elämänhallintaan liittyviä ohjattuja ja yksilöllisiä jaksoja henkilöille, joiden tavoitteena on itsenäistyä ja siirtyä omaan kotiin kuten esimerkiksi palvelutalo- tai pienryhmätyyppiseen asumiseen. Asumisvalmennusyksikkö on osa kansanopiston sisäoppilaitosta ja asumisvalmennuksessa olevat opiskelijat osallistuvat yhteisiin vapaa-ajantoimintoihin sekä käyttävät kuntotalon ja ratsastuskoulun palveluja.

 

Kotikuntaan pidetään yhteyttä asumisen jatkosuunnitelmista, tarpeellisista apuvälinehankinnoista, esimerkiksi ympäristönhallintalaitteista, ja henkilökohtaisesta avusta. Opiskelijoille järjestetään myös muuttovalmennusta yhdessä tulevan asumispaikan kanssa.

 

Jakson toteutumisesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu asumisvalmennuksesta vastaava ohjaaja, toimintaterapeutti, vastuuohjaajat ja terveydenhoitaja sekä fysioterapeutti ja opiskelijahuoltaja. Asumisvalmennusjakson pituus määräytyy asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

 

Sisältö

 

Asumisvalmennuksessa keskitytään päivittäistoimintojen ja elämän- ja arjenhallintataitojen harjoiteluun. Jaksolla harjoitellaan myös kodin hoitamista, ihmissuhdetaitoja ja työssä ja työtoiminnassa käymistä sekä mielekkään vapaa-ajan käyttöä.

 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ohjelma, joka tukee hänen yksilöllisiä tavoitteitaan. Jakson edetessä arvioidaan opiskelijan toimintakykyä sekä kartoitetaan apuvälineiden ja avun tarvetta ja muotoa. Tavoitteita ja ohjelmaa voidaan tarkentaa ja muuttaa vastamaan asiakkaan tilannetta. Arjentaitojen harjoittelun lisäksi voidaan henkilökohtaiseen ohjelmaan liittää esimerkiksi äidinkieltä, matematiikkaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Kädentaitojen opinnoissa voi vastaavasti löytää uusia harrastusmahdollisuuksia ja sisältöä elämään.

 

Asumisvalmennusyksikön tilat

 

Vuosina 2002 ja 2007 valmistuneissa asumisvalmennusyksiköissä on kaksikymmentä 22,5−28 m2 huonetta wc- ja suihkutiloineen, jotka soveltuvat myös liikuntarajoitteisille henkilöille. Huoneissa on eriasteisia ympäristönhallintalaitteita, ja kahdessa huoneessa on oma pienoiskeittiö. Keittiö-, oleskelu- ja vaatehuolto- ja kodinhoitotilat ovat yhteisessä käytössä. Yhteisessä käytössä on myös pieni sauna. Oleskelutiloissa on takka, TV-video-dvd –laitteet sekä tietokone ja langaton internetyhteys.

 
Kustannukset (asumisvalmennusyksikössä)
 

Asumisvalmennusjakson vuorokausihinta määritellään ennakkotietojen ja arviointikaavakkeen perusteella. Jakson hinta alkaa 50 eurosta ja se riippuu opiskelijan päivittäin tarvitsemasta fyysisen avun ja ohjauksen määrästä. Myös esimerkiksi kommunikoinnin tuen tarve, kuten kuvien ja viittomien käyttö, voi vaikuttaa hintaan. Vuorokausikustannuksiin opiskelijan tulee saada maksusitoumus esimerkiksi kotikunnalta tai vakuutusyhtiöltä. Opiskelija saattaa tarvita lisäksi henkilökohtaisen avustajan vapaa-ajan toimintoihinsa.

 

Avustajakulut haetaan henkilökohtaisen avun ja tuen tarpeen perusteella. Vapaa-ajantoiminnoissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa avustamiseen haetaan tukea vähintään 30 tuntia/kk. Erikseen sovitaan korvaukset muuttovalmennuksesta ja erityisestä tuesta.

 

Asiakkaan oma osuus muodostuu asumis- ja ruokakustannuksista. Asuminen maksaa 30 €/vk. Hintaan sisältyy liinavaatteet ja niiden huolto. Varsinaista vuokrasopimusta asiakkaan ei tarvitse tehdä. Ruokailu maksaa 46 €/vk, johon sisältyy aamupala, lounas, välipala/päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.

 

 

Lisätietoja asumisvalmennusjaksoista ja kustannuksista antavat

 

Opiskelijahuoltaja
Jarmo Heikkilä
0400 364 963
jarmo.heikkila@lehopisto.fi

 

Apulaisrehtori
Virpi Lahti
0400 384 093
virpi.lahti@lehopisto.fi