KONTRASTI

Nuorten opinnot

Opiskelu erityiskansanopiston nuorten opintolinjoilla

Lue nuorten opinnoista selkokielellä ›

 

 

 

Pitkäkestoisessa koulutuksessa kolme opintolinjaa on suunnattu peruskoulun päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. 

Nämä opintolinjat ovat

 • opistovuosi oppivelvollisille erityistä tukea tarvitseville peruskoulun päättäneille nuorille
 • itsenäistymisopinnot
 • kesäopintolinja

Lisäksi nuoret ja aikuiset voivat osallistua kesäaikaan kesäopintolinjalle, jonka pituus on n. 8 viikkoa. 

 

HUOM! Näistä opintolinjoista löytyy kuvaus kelaamalla sivua alaspäin.

 

Opintolinjat voivat kestää opiskelijan tarpeista ja elämäntilanteesta riippuen useammankin vuoden. Opintolinjojen opetussuunnitelma on kurssimuotoinen. Lukuvuoteen sisältyy kolme jaksoa, joista jokainen kestää n. 13 viikkoa. Lukuvuoden aikana opetusta on noin 1300 tuntia.

 

Perusoppijakson opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Aikuisopiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen lukujärjestys.

 

Oppisisältöinä ovat Kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen suosituksen mukaiset osa-alueet. Osa opinnoista koostuu valinnaiskursseista, joita kukin opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan. Valinnaiskursseina ovat muun muassa:

 • tieto- ja viestintätekniikan kursseja
 • kielikursseja
 • kuvataidekursseja
 • kädentaitokursseja
 • ihmissuhdekursseja
 • musiikkikursseja sekä
 • kotitalouteen liittyviä valinnaiskursseja.

 

Uusia kursseja voidaan ottaa ohjelmaan pitkin vuotta tarpeen mukaan.

 

Jätä hakemus opintolinjalle ›

 

 

Peruskoulun päättävät oppivelvolliset

erityistä tukea tarvitsevat nuoret

 

Vuonna 2021 oppivelvollisuusikä laajeni 18 vuoteen.

Uudistus koskee ensimmäisenä vuonna 2005 syntyneitä. HUOM! Opintolinjalle haetaan yhteishaussa. Valituksi voi tulla myös jatkuvan haun kautta.


Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan nuoren elämänhallintataitoja ja antaa valmiudet itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Opintojen aikana vahvistetaan nuoren oppimisvalmiuksia, elämänsuunnittelu-taitoja sekä opiskelu- ja työelämätaitoja. Pyritään tunnistamaan oppimisen vaikeudet, tuetaan nuoren kykyä tehdä tulevaisuutta koskevia suunnitelmia ja autetaan nuorta löytämään motivaationsa. 

 

Opintoihin sisältyy myös opiskelijan tarpeiden mukaan opinto-ohjaus, opiskelijahuollon palvelut sekä ohjattu asuminen sekä lisäksi Lehtimäen opiston toimintamallin mukaiset palvelut.

 

Erityistä tukea tarvitseville nuorille koulutus on tarvittaessa kolmen vuoden mittainen. Koulutuksen jälkeen voi edetä esimerkiksi ammatilliseen erityiskoulutukseen, jatkaa opintoja Lehtimäen opiston aikuisopintolinjalla, työelämälinjalla tai siirtyä hallitusti omaan itsenäiseen elämään.

 

 

 

Koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka

 • ovat peruskoulussa olleet oikeutettuja erityisen tuen palveluihin ja ovat kuuluneet pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin
 • tarvitsevat erityistä tukea toisen asteen opinnoissaan
 • tarvitsevat hyvinvointinsa tueksi terveydenhuollon henkilöstön palveluita ympärivuorokautisesti
 • hyötyvät kokonaiskuntoutumisen palveluista ja tarvitsevat kuntoutuksen integroituna opintoihin
 • tarvitsevat esteettömän ja turvallisen oppimisympäristön
 • haluavat parantaa perustaitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan menestyäkseen ammatillisessa erityiskoulutuksessa tai aikuisille suunnatuissa opinnoissa
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksiensa ja arjen taitojensa vahvistamisessa
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta tuesta ja ohjatusta vapaa-ajan toiminnasta
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen erityiskoulutuksen tai opinnot ovat keskeytyneet vaikean sairauden vuoksi

Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021) sekä opistokohtaisista valinnaisista opinnoista.

 

Lataa Opistovuosi oppivelvollisille -opintolinjan opetussuunnitelma ›

 

Koulutuksen yhteiset sisällöt ovat:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Valinnaiset suuntautumisopinnot

Valinnaisia suuntautumisopintoja nuori voi valita oman mielenkiintonsa ja opiston tarjonnan mukaan.

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinjan opiskelija laittamassa ruokaa.

ItsenäistymisOPINNOT

 

Perusoppijakso sisältää lukuvuodessa n. 1300 oppituntia, joista n. 800 tuntia on ns. perusopintoja ja n. 500 tuntia valinnaiskursseja. Uusia kursseja voidaan lukuvuoden mittaan aloittaa tarpeen mukaan, joten opinto-ohjelma on elävä ja jatkuvasti muuttuva.
Itsenäistymisopintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseen arkeen sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

 

<Itsenäistymisopintojen opetussuunnitelma

Opinnoissa painotetaan

 • itsenäistymistä ja kodista irtaantumista
 • asumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja
 • osallistumista työ- ja harrastustoimintaan
 • itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia
 • aktiivista osallisuutta sekä omassa lähiyhteisössä että yhteiskunnan jäsenenä

 

Opintolinjaan liittyvät opinnot

 

Itsenäistymisen ja arjen hallintataitojen opinnot: Oman arjen rutiinien sisäistäminen kuten säännöllinen vuorokausirytmi, työn, opiskelun, kodintöiden, vapaa-ajan ja levon rytmittäminen, terveellinen ruokailu, puhtaus ja viihtyisyys, asiointi ja rahan käyttö. Arjen taitojen opiskelussa painottuvat asumisessa tarvittavat tiedot ja taidot.

Tiedollisten valmiuksien opinnot: äidinkieli ja matematiikka, tietoyhteiskuntataidot.

Hyvinvoinnin opinnot: itsetuntemuksen lisääntyminen, omien vahvuuksien ja kehitettävien alueiden tunnistaminen, vuorovaikutustaitojen vahvistuminen ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Hyvinvoinnin opinnoissa painottuvat itsehoito, elämänsisältöä rikastuttavat harrastukset ja aktiivisen osallisuuden harjoittelu.

 

 

 

 

KESÄOPINTOLINJA

 

Lehtimäen opisto järjesti Kesäopintolinjan kokeilumuotoisena ensimmäisen kerran kesällä 2020. Tällöin osa opiskelijoistamme jatkoi kesän ajan opiskelua opistolla. Nyt kesäopintolinja on vakiinnuttanut paikkansa opiston opintotarjonnassa.

 

Kesäopintolinjan ohderyhmä:

 • opiston talven opintolinjojen opiskelijat, joiden on vaikea löytää kesänajalle
  mielekästä, ohjattua ja tavoitteellista tekemistä.
 • sellaiset nuoret ja aikuiset henkilöt, joiden on vaikea
  irrottautua talviaikaan opiston pitkille opintolinjoille.

Kesäopintolinjan kesto on vähintään 8 opintoviikkoa eli se on yksi opiston pitkistä opintolinjoista. Opintolinjan maksu on

126 €/vko sisältäen opiskelun, asumisen ja ruoat. Opiskelijan kotikunta maksaa, kuten muillakin opintolinjoilla, opiskelijan henkilökohtaisen avun osuuden, mikäli henkilö ei pärjää ryhmäkohtaisen avustajan turvin ja avun tarve on todennettu aikaisemmin koulussa, opiskelussa tai asumispalveluissa.

Opintolinjalla keskitytään teemallisesti asioihin, joiden opettelun nimenomaan kesänaika mahdollistaa tiedollisesti, taidollisesti ja

toimintakyvyn osalta.

 

Opintojen tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänhallinnan ja toimintakyvyn parantuminen huomioiden opiskelijan

yksilölliset toiveet. Oppimis- ja arviointimenetelmänä käytetään oppimispäiväkirjaa.

 

Lataa kesäopintolinjan opetussuunnitelma ›